Osoba uprawniona do wystawienia świadectwa efektywnośći energetycznej

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na wszelkiego rodzaju media oraz degradacją środowiska naturalnego konieczne jest poszukiwanie sposobów na ograniczenie zużycia ciepła czy prądu. Na rynku istnieją już rozwiązania, które pozwalają w sposób alternatywny produkować te media przez niezależne instalacje. Przykładem są panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, pompy ciepła czy kolektory słoneczne. Wszystkie te rozwiązania są stosowane na coraz szerszą skalę.

Co zawiera charakterystyka energetyczna budynku?

świadectwo charakterystyki energetycznejPozwalają one bowiem produkować czystą i ekologiczną energię. Niemniej jednak należy podejmować dalsze kroki w samej konstrukcji budynku, które sprawią że będzie on potrzebował mniej energii do normalnego funkcjonowania. Należy zwrócić tutaj uwagę w szczególności na przenikalność cieplną przegród oraz współczynnik przenikania przez stolarkę. W celu weryfikacji wystawiane jest świadectwo charakterystyki energetycznej na którym nie tylko znajdują się podstawowe dane o obiekcie, ale również obliczenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Dodatkowo na certyfikacie mogą znajdować się zalecenia co do robót budowlanych i modernizacyjnych mogących znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji obecnej. Wynik audytu jest umieszczany w formie graficznej co znacznie ułatwia jego interpretację. Na skali zaznaczane są również poziomy wynikające z aktualnie obowiązujących norm zarówno dla budynków już będących w eksploatacji jak i również nowych. W niektórych przypadkach sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku jest wymagane przez ustawę. Bardzo ważnym aspektem jest zlecenie sporządzenia takiego dokumentu odpowiedniej osobie. Musi ona mieć zdolność do czynności prawnych, nie być karana, posiadać odpowiednie wykształcenie oraz posiadać uprawnienia budowlane lub specjalne przeszkolenia wraz z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Jest to niezwykle istotna kwestia. Tylko taka osoba jest w stanie sporządzić wiarygodny i rzetelny dokument, który będzie ściśle określał stan obecny oraz nakreślał ewentualne działania mające na celu jego poprawę. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest efektywność energetyczna. Wynika to z faktu drożejących mediów oraz coraz większego zatrucia środowiska. Większość prądu czy ciepła nadal jest bowiem pozyskiwana w skutek spalania paliw konwencjonalnych.